Nacht en Dei

Nacht en Dei (excerpt) from Shinkan Tamaki on Vimeo.

Original Title : Nacht en Dei
English Title : Night and Day
Production Year : 2011
music by Kleefstra | Bakker | Kleefstra
frisian poem by Jan Kleefstra
film by Shinkan Tamaki
(Frisian)
Nacht blyn bjirk
raaf om myn hert
tekken foar us twaen
tsjuster al gjin nacht mear
in bliid ferhaal
nacht en dei
skimer skaad tsjuster
rein op ‘e flerken
nei see ta run
snie blyn ljocht
streakjende wyn
dei en nacht
sinne wyt winter wiis
holle yn ‘e wolken
han yn myn han
dei, nacht, nacht, dei, ens…
Skriem
net luder
net mei swart wetter
unmjitlik in waas oer har lilkens
skriem
wylst de mule fol snie en
in strange toartse tusken it reid
oan de oare side fan dyn bangens
in grouwe laach stof op ’e flerken
in stiennen kessen under de holle
fiel
net sefter
net it bytsje ljocht
dat somtiden spytgnysket
fiel
de skras oer dyn hud
tefolle ferwar en de leste minsk
ut dyn eagen wreaun
(English)
Night blind birch
raven around my heart
blanket for the two of us
darkness not longer night
a joyful story
night and day
dusk shadow darkness
rain on my wings
walked to the sea
snow blind light
wooing wind
day and night
sun white winter lilt
head in the clouds
hand in my hand
day, night, night, day, and so on…
Shout
no louder
not with black water
immense a haze across her anger
shout
in the meantime a mouth full of snow and
a strict torch between the reeds
on the other side of your fear
a thick layer of dust on the wings
a stone pillow under the head
feel
no softer
not the little light
that somewhile smirks
feel
the scratch across your skin
too much resistance and the final person
rubbed from your eyes

Here’s some still images.